logohead_tr


İçerik

Zorunlu:

LAW 801 - Hukukta Yöntem Sorunu

Bu dersin amacı, doktora öğrencilerinin, hukukun temel inceleme alanı ve işlevlerini hukuki yöntemle analiz etme bilgi ve becerisine sahip olmalarını sağlamaktır. Hukuki düşünce tarzının temellendirilmesi, takip ettiği yöntemle bir bütünlük arz eder. Bu, bir doktora programı bakımından da geçerlidir. Bu program sonucunda hazırlanacak doktora tezinin nasıl bir yöntemle kaleme alındığı ve savunulan görüşlerin hangi yöntemle temellendirildiği, tezin konusuyla birlikte bu incelemenin belkemiğini oluşturur. Bu ders kapsamında, modern hukuk düşüncesinde yöntem konusu irdelenecektir. Bu bağlamda, hukuki düşüncenin tarihi, mantıki ve ahlaki bağlama noktaları, günümüz toplumu ve bireyin hak ve ihtiyaçları ışığında incelenecektir. Böyle bir yaklaşım, hukukun, toplum bilimlerinin inceleme yöntemleri ve temellendirme araçlarından yararlanmasını da gerektirir. Bu nedenle, bu derste sadece hukuk biliminin araç ve yöntemleri değil, toplum bilimlerinin inceleme ve analiz yöntemleri de incelenecek ve öğrencilerin bu konuda da bilgi ve beceri kazanmasına çalışılacaktır. Böylece, günümüz hukukunun önemli inceleme alanlarını oluşturan, Hukuk ve Toplum (Law and Society), Hukuk ve Ekonomi ya da hukuka ekonomik yaklaşımlar (Law and Economics) ve eleştirel hukuk çalışmaları (Critical Legal Studies) gibi disiplinlerarası kuramsal yaklaşımlar ve analitik yöntemlere de bu dersin kapsamında yer verilecektir. Sonuç olarak, öğrencilerin hukuki, toplumsal ve disiplinlerarası inceleme yöntemlerinden yararlanarak, hukuki ilişki biçimleri ve hukuki sorunların çözümlenmesi konusunda kuramsal temele dayanan ve vakalar ışığında sınanan bir bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Seçimlik:

LAW 805 - Anayasa ve İHAS'da Demokratik Toplum

Dersin konusunu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ndeki özel yaşam, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin düzenlemelerde yer alan ortak sınırlama rejimi ve güvence sisteminin incelenmesi ve Anayasa ile karşılaştırılması oluşturmaktadır. Öncelikle bu hakların koruma alanı belirlenecek, ardından hangi ölçütler kullanılarak sınırlandıkları ve güvenceye bağlandıkları incelenecektir. Böylece, söz konusu özgürlüklerin güvencesi olan demokratik toplum kavramı tanımlanacaktır. Derste, özellikle İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatları üzerinde durulacak, aynı konudaki Anayasa Mahkemesi kararlarıyla karşılaştırma yapılmasına da yer verilecektir.

 

LAW 806 - Hukuk ve Devlet Kuramları

Bu dersin amacı, belli başlı hukuk kuramcılarının kuramlarını ele almak ve bu kuramları söz konusu düşünürlerin başka kuramlarıyla karşılaştırmaktır. Bu ders yılında incelenmesi düşünülen kuramcı Léon Duguit'dir. Duguit'nin ele alınacak eserleri, öncelikle Traité de Droit Constitutionnel (Anayasa Hukuku İncelemesi), sonra da Türkçe'ye çevrilmiş olduğu için Kamu Hukuku Dersleri'dir.

 

LAW 815 - Suç Genel Teorisi

Bu derste, suçun soyut yapısı incelenir. Suç tanımında maddi ve manevi unsurlara yer verilir. Maddi unsurlar içinde fail, mağdur, suçun konusu ve fiile ilişkin özellikler ortaya koyulur. Suçun manevi unsurunu kasıt meydana getirir. Manevi unsur kapsamında kastın unsurları ve çeşitleri açıklanır. Klasik suç genel teorisinde bu tanım içinde saik ve taksir de incelenir. Suçun diğer bir unsuru ise hukuka aykırılık unsurudur. Bir eylemin suç teşkil edebilmesi için Ceza Kanunlarında belirtilen bir suç tanımına uygun olması yeterli değildir. Ceza Kanunlarındaki bir suç tanımına uygun kasti bir fiil, ancak tüm hukuk düzenine aykırı ise cezalandırılabilir. Diğer bir söyleyişle suçtan söz edilebilmesi için olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunmaması gerekir. Kusur, suçun unsurları dışında kalan ve failin kınanabilmesi için gerekli olan hususlardır. Bu ders kapsamında suçu meydana getiren unsurlar klasik ve yeni anlayış doğrultusunda ortaya koyulur.

 

LAW 818 - İş Dünyası ve İnsan Hakları

Bu ders bir İş Hukuku (Labour Law) dersi değildir. İnsan haklarının korunmasıyla ilgili hukuki gelişmeler, artık sadece devletin faaliyetlerinin takibi ve denetimiyle sınırlı değildir. Özel kişiler arasındaki ilişkilerde de insan hakları ihlâli olarak tanımlanacak vakalarla karşılaşılması mümkündür ve insan hakları hukukunun bu konuda da bir etkiye sahip olması beklenir. Başka bir deyişle, bu olgu da insan hakları hukukunun kapsamında yer alır. Bu derste, organik olarak devlet dışında bulunan iş (business) dünyası aktörlerinin (ulusal ve uluslararası, ulusal ötesi sınai ve ticari işletmeler) iş ilişkileri insan hakları sorumluluğu ışığında incelenecektir. Bu derste, öncelikle günümüzdeki iş (business) ilişkilerinin yapısal karakteristiklerinin irdelenmesiyle bir başlangıç yapılması kaçınılmazdır. Öte yandan, devletlerin kendi yetki alanlarının sınırlarını aşan bugünün sınai ve ticari ilişkilerinin artık küresel bir karaktere sahip olması da bir diğer olgudur. Bu nedenle, küreselleşme bağlamında iş (business) ilişkilerinin insan hakları hukuku merceğinden tartışılması ve analizi de bu dersin temel hedefleri arasındadır. Bu bakışla, piyasa kavramı ile insan hak ve özgürlüklerinin karşı karşıya geldiği bir gerilim ortamında, hakları koruma vizyonundan yoksun, başlı başına bir piyasa regülasyonu politikası da tartışılmayı gerektirir. Bu derste, dersin amaçlarıyla bağlantılı olarak son zamanlarda BM gibi uluslararası örgütler bünyesindeki standart oluşturmaya yönelik kurumsal gelişmeler ve girişimler ve bunlara dair uygulamalar da etraflı bir incelemenin kapsamındadır.

LAW 822 - Kamu Hizmetinin Dünü, Bugünü ve Geleceği

İdarenin faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutan kamu hizmetleri, geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe doğru uzanan süreçte önemli bir değişim ve gelişim göstermektedir.  Günümüzde, özelleştirme olgusunun da etkisiyle, gerek kamu hizmeti kavramının tanımı, unsurları, özelliklerinin ve de gerekse kamu hizmetlerinin gördürülme usul ve yöntemlerinin yeniden ele alınmasını ve incelenmesi gerekli kılmaktadır. Teorik çerçevedeki inceleme ve araştırmaların uygulamada ortaya çıkan sorunların algılanmasında ve çözümlenmesinde önemli bir katkısı olacağı kuşkusuzdur. Benzer şekilde yargısal kararlarda geliştirilen çözümlerin de teorik çerçeveye etkisi de yadsınamayacak düzeydedir. Dolayısıyla, bu derste teori ve pratik düzlemlerde kamu hizmeti kavramına ilişkin konular ayrıntılı bir çerçevede incelecek, yasal düzenlemeler ile yargısal kararlar ekseninde kamu hizmetlerinin hukuki rejimi ele alınacaktır.

 

LAW 824 - İnternette Kamu Hukuku

İnternet gibi bir iletişim ağının hayata geçmesine yol açan bilgi ve iletişim teknolojileri, bir taraftan, bilgiye erişim, haberleşme, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü gibi temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanımını hatırı sayılır biçimde güçlendirmektedir. Fakat diğer taraftan aynı teknolojilerin, bu hak ve özgürlüklerin ve özel yaşama saygı, haberleşmenin gizliliği ve insanlık onuru gibi diğer özgürlük ve değerlerin aleyhine etkiler yaratabileceği genel kabul gören bir gerçektir.

Bu gerçekler gözönünde bulundurularak, bu doktora dersinde Türkiye’deki yasal durum eleştirel bir açıdan ele alınacak, Türkiye’de İnternetle ilgili içerik düzenlemeleri ve sansürün tarihçesi incelenecek ve değerlendirilecektir. Ders Türkiye’de İnternette içeriğin düzenlenmesi konusundaki diğer girişimler yanında ağırlıklı olarak yeni çıkarılan ve kısaca 5651 Sayılı Kanun diye anılan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve onunla ilintili düzenlemeleri de değerlendirecektir. Bu değerlendirmeler, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar ve İnternet kafeler gibi çeşitli tarafların yasal sorumluluklarının incelenmesini de kapsayacaktır. 

Ders kapsamı içinde mevcut düzenleme sistemlerinin nasıl işlediği ve ağırlıklı olarak Türk yargısının yetki alanı dışında bulunan web sitelerine erişimin mahkeme ve idari erişim engelleme kararlarıyla nasıl engellendiği örnekler verilerek incelenecektir. Bu incelemede 5651 Sayılı Kanun’un uygulanmasıyla ilintili olduğu ölçüde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı?nın (TİB) ve onun yasadışı etkinlikleri izleyen İnternet Bilgi İhbar Merkezi?nin kuruluş ve işleyişi de değerlendirilecektir. İlaveten 5651 Sayılı Kanun AİHM kararları ışığında AİHS’in 10. Maddesi ve Anayasa hukuku açısından da değerlendirilecektir. Son olarak, Türkiye’yi bu konuda ilgilendiren uluslararası gelişmeler incelenecek ve İnternette içerik düzenlemeleriyle ilgili olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi düzeyindeki gelişmelere de değinilecek.